Dzisiaj jest: 10 Sierpnia 2022    |    Dziś imieniny obchodzą: Borys, Bogdan, Wawrzyniec
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 38.

KONKURS Tv Dami - wygraj bilety lotnicze do Berlina!

poniedziałek, 18 kwiecień 2016 21:29
Dział: Wiadomości
Autor 

Telewizja Dami, Port Lotniczy Radom oraz linie Sprint Air ogłaszają KONKURS pt. "Lataj z Radomia ze SPRINT AIR" - do wygrania są dwa blilety lotnicze z Radomia do Berlina!

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- zadzwonić do Telewizji Dami pod wskazany numer telefonu: 48 380 61 20 w dniu 19 kwietnia (wtorek) o godzinie 10.30 i podać wymyśloną przez siebie nazwę połączenia lotniczego, które realizują linie Sprint Air na trasie Radom - Berlin - Radom; lub:

- napisać do Telewizji Dami pod wskazany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 kwietnia do godziny 10.30 i podać wymyśloną przez siebie nazwę połączenia lotniczego, które realizują linie Sprint Air na trasie Radom - Berlin - Radom.

Wymyślajcie, nazywajcie i bawcie się z nami! Być może Twoja nazwa na trwałe zagości w siatce połączeń lotniczych z Radomia! Ta środa może nieoczekiwanie zaskoczyć Cię lotniczą przygodą - zamiast w domu czy w pracy byc może znajdziesz się w Berlinie pod Bramą Brandemburską...:-) Kolejnym warunkiem udziału w konkursie jest gotowość do wykorzystania nagrody - biletu lotniczego na przelot w obydwie strony w dniu 20 kwietnia 2016 r. (środa) na trasie Radom - Berlin - Radom (zgodnie z siatką połączeń).

Uwaga - nagrodę może wykorzystać imiennie jedynie zwycięzca konkursu, bilety nie przechodzą na inną osobę i są do wykorzystania jedynie w terminie podanym przez Organizatora Konkursu. Szczegółówy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: dami24.pl.

Pozdrawiamy! Zespół TV Dami

REGULAMIN KONKURSU: Lataj z Radomia ze SPRINT AIR A. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Lataj z Radomia ze SPRINT AIR” (dalej jako: Konkurs). Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora. 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Medialna Mazur, Prusiński, Utkowski spółka jawna z siedzibą w Radomiu, kod: 26-600 przy ul. Kelles – Krauza 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000555864, NIP 7962469784, (dalej: Organizator). 3. Partnerem Konkursu jest Port Lotniczy Radom z siedzibą w Radomiu (26 - 600), przy ul. Kaszubskiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061844, NIP: 796 – 007 – 00 – 26 (dalej jako: Partner). 4. Partner jest przyrzekającym nagrody w Konkursie. 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat (Uczestnik). Uczestnik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Partnera dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Partnera jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Partnera jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. B. Czas trwania. 1. Informację o konkursie w tym o rodzaju ilości i wartości nagród zostanie ogłoszony na stronie www.dami24.pl , a także na funpage Organizatora. 2. Konkurs będzie prowadzony od dnia 18 kwietnia 2016 roku do dnia 19 kwietnia 2016 roku – do godziny 11.00 ( w tych dniach możliwe są zgłoszenia do Konkursu). 3. W dniu 19 kwietnia 2016 roku odbędzie się posiedzenie komisji Konkursowej podczas której nastąpi wyłonienie Laureatów Konkursu. 4. Ocena prac przez Komisję Konkursową, w celu wyłonienia Laureatów Konkursu opierać się będzie na następujących kryteriach: a. oryginalność pomysłu na nazwę połączenia lotniczego realizowanego przez przewoźnika Sprint Air na trasie Radom – Berlin – Radom; b. związek z połączeniami lotniczymi, miastem Radom i miastem Berlin. 5. Praca konkursowa Uczestnika Konkursu powinna spełnić następujące kryteria: a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Partnera; d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych. C. Komisja Konkursowa Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą 3 osoby: Kajetan Orzeł (Port Lotniczy Radom), Paulina Makowiecka (Grupa Medialna), Robert Utkowski (Grupa Medialna). D. Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Zgłoszenie do Konkursu polega na: a. przesłaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do Telewizji Dami,do godziny 10.30 wymyślonej przez siebie nazwy połączenia lotniczego, które realizują linie Sprint Air na trasie Radom - Berlin – Radom, zwanej dalej „praca konkursowa”: Pracę konkursową należy przesłać wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy). b. wykonaniu we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie połączenia telefonicznego na do Telewizji Dami, na numer: 48 380 61 20 o godzinie 10.30 i podaniu wymyślonej przez siebie nazwy połączenia lotniczego, które realizują linie Sprint Air na trasie Radom - Berlin – Radom, zwanej dalej „praca konkursowa”: Pracę konkursową należy podać wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy). Opłata dla Uczestnika Konkursu za połączenie z numerem 48 380 61 20 to koszt zwykłego połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Uczestnik Konkursu.. 2. Prawidłowe jednoczesne wykonanie wszystkich czynności wskazanych powyżej w ust. 1 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu dalej „Zgłoszenie”. 3. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną pracę konkursową i jedno Zgłoszenie. 4. Umieszczenie (Udostępnienie) pracy konkursowej przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji: a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie; b) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości; c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (część oznaczona lit. F niniejszego Regulaminu), w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika; d) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia, a w szczególności do powierzenia przetwarzania danych osobowych Partnerowi Konkursu; e) praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych; f) całość praw autorskich do pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem; g) Uczestnik niezależnie od wyników konkursu upoważnia Organizatora oraz Partnera do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z udostępnionej pracy konkursowej w tym do ich utrwalania każdą możliwą techniką w szczególności techniką filmową lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora (oraz Partnera) do ich publikacji w Serwisach internetowych www.dami24.pl oraz na www.latajzradomia.pl, a także upoważnia Organizatora (oraz Partnera) do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania udostępnionej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalanie i zwielokrotnianie każdą możliwą techniką 2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia, obejmuje to także prawo do częściowej lub całkowitej postprodukcji a także do powielania w inny sposób, 3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, 4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Partnera; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie telewizyjne oraz cyfrowe, oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem sieci kablowej; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu, 5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; h) Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora i Partnera z udostępnionej pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie pracy konkursowej nadesłanej przez Uczestnika na stronie internetowej Serwisu oraz inne przypadki publicznego udostępniania tej pracy. i) z uwagi na to, iż udostępnione prace konkursowe służą tylko i wyłącznie w celach niniejszego Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji pracy konkursowej Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych prac konkursowych są wyłączone; j) Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, uprawnienie Organizatora do wykluczenia z Konkursu Uczestnika który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub/i Partnera z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich. E. Nagrody. 1. Nagrody zostaną przyznane dwóm Uczestnikom (Laureatom Konkursu), których prace zostaną uznane przez Komisję Konkursową jako najlepsze przy zastosowaniu kryteriów wskazanych powyżej w pkt. B (4). 2. Nagrodą w Konkursie jest: a. 1 nagroda główna – bilet lotniczy w dwie strony linii Sprint Air na trasie Radom – Berlin - Radom, realizowany z Portu Lotniczego Radom, w dniu 20 kwietnia 2016 roku, dla Laureata Konkursu, który wziął udział w konkursie za pomocą połączenia telefonicznego. b. 2 nagroda główna – bilet lotniczy w dwie strony linii Sprint Air na trasie Radom – Berlin Radom, realizowany z Portu Lotniczego Radom, w dniu 20 kwietnia 2016 roku, dla Laureata Konkursu, który wziął udział w konkursie za pomocą połączenia e-mail. 3. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy osobiście, w siedzibie Portu Lotniczego Radom, przez Partnera. 4. Lista laureatów Konkursu – zdobywców nagród zostanie opublikowana w dniu 19 kwietnia 2016 na stronie internetowej Organizatora www.dami24.pl 5. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail lub na wskazany numer telefonu. Publikacja wyników Konkursu nastąpi w dniu 19 kwietnia 2016 roku także na stronie dami24.pl 7. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 kwietnia 2016 roku. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę konkursu lub inne osoby uprawnione do uzyskania nagrody adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie nagrody zwycięzcy lub pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku zwycięzca lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych. F . Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest Organizator. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu podmiotom, które współpracują z nim przy jego przeprowadzeniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia, a w szczególności Partnerowi Konkursu. 2. Poprzez Zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania Nagród jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych w Telewizji Dami Radom oraz w serwisie dami24.pl. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, w tym umieszczania aktualnego rankingu Uczestników w Serwisie, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem, wydania nagrody osobie uprawnionej do niej i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska uprawnionych do nagród według postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o wszystkich zabawach, nagrodach i Konkursach specjalnych prowadzonych w ramach funkcjonowania Konkursu. 3. Uczestnik poprzez udostępnienie pracy konkursowej i udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. 4. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedniego przez nadesłanie pracy konkursowej i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych i statystycznych, (ii) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Uczestnika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzcy oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w Konkursie za pomocą środków informatycznych i masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki Konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. G. Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji. 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora. Składający reklamację zostaną powiadomieni przez Organizatora o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. 3. Skorzystanie przez Uczestnika z trybu reklamacji nie ma wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń Uczestnika przed sądem. H. Postanowienia ogólne 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem. 3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.dami24.pl i do wglądu w siedzibie Organizatora. 5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuły powiązane

 • Pieśni patriotyczne w PSP nr 15

  Konkurs Pieśni Patriotycznej w PSP 15 odbył się dopiero po raz trzeci. Ale w przyszłości impreza ma stać się radomską tradycją. Bo to dobra okazja do szerzenia patriotyzmu i szansa dla muzycznych talentów.

 • Konkurs rozstrzygnięty

  W XIII LO im. Polskich Noblistów w Radomiu rozstrzygnięto konkurs przyrodniczy „Parki Narodowe Polski Północnej”. W finale konkursie startowały reprezentacje pięciu szkół z ternu Radomia i powiatu radomskiego.

 • Adam Bielan: mamy opóźnienie i w przejęciu lotniska przez PPL

  Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, zaniepokojony jest – jego zdaniem – opieszałością zarządu spółki Port Lotniczy Radom w kwestii współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze. Ta opieszałość – zdaniem marszałka Bielana – może spowodować problemy z przejęciem przez PPL lotniska na Sadkowie i zakłócić harmonogram jego przebudowy.

 • PPL wybuduje radomskie lotnisko od nowa?

  Ponad 900 milionów złotych w dwóch etapach, planuje zainwestować w rozbudowę lotniska na Sadkowie w Radomiu, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Plany mają związek z audytem jaki przeprowadziła – na zlecenie PPL - brytyjska firma ARUP. Z audytu wynika, że to lotnisko w Radomiu jest zdecydowanie lepszym wyborem jako lotnisko uzupełniające dla portu Chopina w Warszawie niż Modlin. Ale radomskie lotnisko trzeba wybudować praktycznie od nowa.

dami24 poleca

TV Dami ON-LINE

live

Magazyn Informacyjny Urzędu Miejskiego


 

Transmisja obrad Rady Miejskiej